Σεμινάρια

Η εκπαίδευση, στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και με γνώμονα την ασφάλεια, η οποία είναι η μέγιστη προτεραιότητα σε χώρους παιχνιδιού και/ή άθλησης, η OctoCert διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια.

Τα σεμινάρια σχεδιάζονται και διοργανώνονται έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε ανάγκη εκπαίδευσης. Πραγματοποιούνται από εκπαιδευτές με μεγάλη τεχνογνωσία και συνδυάζουν τόσο θεωρητική, όσο και πρακτική εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμόζονται ανάλογα με το αν απευθύνονται σε προσωπικό με μικρή ή και μεγάλη εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και τεχνική επάρκεια που θα τους επιτρέψουν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξέλιξη των οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν και των αρμοδιοτήτων οι οποίες τους έχουν ανατεθεί.

Μάθε περισσότερα εδώ