Πολιτική Λειτουργίας

Αποφυγή διακρίσεων


Οι υπηρεσίες της OctoCert Certification Services είναι διαθέσιμες σε όλους τους Οργανισμούς / Επιχειρήσεις  (ενν. δυνητικούς πελάτες) που έχουν δραστηριότητες σχετικές με τα πεδία διαπίστευσης της. Όλοι οι υποψήφιοι πελάτες, ασχέτως μεγέθους ή καθεστώτος ιδιοκτησίας, αντιμετωπίζονται ισότιμα και με τον ίδιο τρόπο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η OctoCert Certification Services διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μία αίτηση πιστοποίησης ή τη διατήρηση μιας σύμβασης πιστοποίησης εάν ο πελάτης (ενδεικτικά) συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες ή έχει ιστορικό επανειλημμένων μη συμμορφώσεων με τις απαιτήσεις πιστοποίησης.

Δήλωση Αμεροληψίας


H OctoCert Services δηλώνει κατηγορηματικά ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την σημασία που έχει η εξασφάλιση αμερόληπτης, ανεξάρτητης και αντικειμενικής πιστοποίησης, τόσο για την ασφάλεια των καταναλωτών όσο και για την εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και ίσων ευκαιριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Για τον σκοπό αυτό,

  • αναλύει συνεχώς όλους εκείνους τους κρίσιμους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση της ή την αμεροληψία της
  • διαθέτει πόρους προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης σχετικών απειλών (οργανωτική δομή, πολιτικές, στρατηγικές, στόχοι, ανασκοπήσεις)
  • δεσμεύεται για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων σε περίπτωση αντίθεσης συμφερόντων ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που μπορεί να απειλήσει την αμεροληψία της.

Στόχος είναι η παροχή πιστοποιήσεων με ακεραιότητα, ευθύνη και πάντα εντός του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία της.

H διοίκηση της OctoCert Services.

Εχεμύθεια 


Όλα τα δεδομένα που παρέχονται στην OctoCert Certification Services ή δημιουργούνται κατά τη διαδικασία μίας πιστοποίησης ή επιθεώρησης θεωρούνται εμπιστευτικά σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και δεν παραχωρούνται σε τρίτο μέρος ή δεν δημοσιοποιούνται. Εξαίρεση αποτελούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην §3.4 του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης και αφορούν τη δημοσίευση της απόφασης χορήγησης της πιστοποίησης. Παραχώρηση περαιτέρω πληροφοριών μπορεί να γίνει μόνο μετά από γραπτή συναίνεση του πελάτη. Εάν η νομοθεσία επιβάλλει την αποκάλυψη των δεδομένων η OctoCert Certification Services οφείλει να ενημερώσει αναλόγως τον πελάτη (π.χ. μέσω κοινοποίησης), εκτός αν η νομοθεσία το απαγορεύει. Όλα τα παραπάνω περιέχονται στη σύμβαση του φορέα με τον πελάτη.

© Copyright 2024 - Octocert | Υπηρεσίες Πιστοποίησης | Powered by digital4u