Ο φορέας ελέγχου και πιστοποίησης OctoCert έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ώστε να διενεργεί πιστοποιήσεις προϊόντων, καθώς και ελέγχους ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α. Οι κυριότερες υπηρεσίες του Φορέα είναι η επιθεώρηση, η πιστοποίηση και ο έλεγχος εξοπλισμού παιχνιδότοπων και αθλητικών χώρων αναψυχής.

Το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα ακολουθεί τις απαιτήσεις των προτύπων:

ISΟ/IEC 17065:2012

ISΟ/IEC 17020:2012 καθώς και

του Κανονισμού Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ.

Μάθε περισσότερα


Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης

Υπηρεσίες


Έλεγχος Παιδικών Χαρών

Έλεγχος Επιφάνειας Απορρόφησης Κρούσης Παιχνιδότοπων

Έλεγχος Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Έλεγχος Οργάνων Γυμναστικής Εξωτερικού Χώρου

Έλεγχος Φουσκωτών Οργάνων

Έλεγχος Παιδότοπων

Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργίας Παιδικών Χαρών

Σεμινάρια

Πιστοποίηση Βιομηχανικών Προϊόντων

Η OctoCert διενεργεί ελέγχους σε εγκατάστασεις παιδικών χαρών και αθλητικών χώρων και εκδίδει βεβαιώσεις ελέγχου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα:

ΕΝ 1176- Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιχνιδοτόπων

ΕΝ 1177- Δάπεδα Παιχνιδοτόπων με Απορροφητικότητα Κρούσεων

ΕΝ 16630- Σταθεροί Εξοπλισμοί Σωματικής Άσκησης σε Εξωτερικούς Χώρους.

Κύριος στόχος του φορέα είναι η παροχή ελέγχων και πιστοποιήσεων υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με σκοπό την παραγωγή άρτιων προϊόντων, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια των καταναλωτών – χρηστών και ιδιαίτερα των παιδιών.

100%

Ασφάλεια

100%

Τεχνογνωσία

100%

Συνέπεια

Αξίες της εταιρίας αποτελούν :

 Η τήρηση της νομοθεσίας

Η συνεχής εξέλιξη

H ανάληψη έργων πανευρωπαϊκά

Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

Η προστασία του περιβάλλοντος

Μάθε περισσότερα.

Πολιτική Ποιότητας:

Σύστημα Διαχείρισης  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 & ΕΝ ISO/IEC 17020:2012.

Μάθε περισσότερα


Πολιτική Λειτουργίας:

Αποφυγή διακρίσεων

Δήλωση Αμεροληψίας

Εχεμύθεια

Μάθε περισσότερα