Εταιρική Ταυτότητα

Η OctoCert Services είναι φορέας ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης προϊόντων, κυρίως εξοπλισμού παιχνιδότοπων εξωτερικού χώρου, με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Κύριος στόχος του φορέα είναι η παροχή ελέγχων και πιστοποιήσεων υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με σκοπό την παραγωγή άρτιων προϊόντων, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια των καταναλωτών – χρηστών και ιδιαίτερα των παιδιών.

Χαρακτηριστικά Εταιρικής Ευθύνης

Ως ένας σύγχρονος φορέας πιστοποίησης, η OctoCert Services έχει ως αξίες:

  • την ανάληψη έργων και την εξυπηρέτηση πελατών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα
  • τη διαπίστευση και σε άλλες χώρες πλην της Ελλάδας με στόχο νέες αγορές
  • τη παροχή ελέγχων και πιστοποιήσεων υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
  • την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών με τρόπο ώστε να δημιουργείται προστιθέμενη αξία για αυτούς, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης
  • τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών της, με στόχο τη χρήση νέων σύγχρονων εργαλείων για την ολοκλήρωση των έργων, μεγιστοποιώντας την προστιθέμενη αξία για τους πελάτες
  • τη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων
  • την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού
  • το σεβασμό και τη προστασία του περιβάλλοντος
  • τη τήρηση της σχετικής με τα αντικείμενα νομοθεσίας.

Όραμα του φορέα είναι η  καθιέρωσή του ως ο πλέον αξιόπιστος και με την μεγαλύτερη τεχνογνωσία φορέας πιστοποίησης και ελέγχου οργάνων παιδικής χαράς και εξοπλισμού παιχνιδοτόπων.