Πολιτική Ποιότητας

Προκειμένου να εξασφαλίζεται συνεχώς το σταθερά υψηλό επίπεδο υπηρεσιών η OctoCert Services σχεδίασε και εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 αλλά και του ΕΝ ISO/IEC 17020:2012. Το σύστημα αυτό, συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου καθώς και της πολιτικής ποιότητας, προδιαγράφουν το πλαίσιο ανταπόκρισης της OctoCert Services στις απαιτήσεις των πελατών της και εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητές της.

Η διοίκηση της OctoCert Services δεσμεύεται…

…να ανασκοπεί στο Σύστημα Διαχείρισης και να θέτει στόχους ποιότητας για όλες τις διαδικασίες της, το προσωπικό αλλά και τους συνεργάτες της

…να διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους σε μέσα και προσωπικό για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και την επίτευξη των στόχων ποιότητας

…να φροντίζει για την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων* που προσφέρει το Σύστημα Διαχείρισης ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής πληρότητα, καταλληλότητα και βελτίωση του.

*Τα εργαλεία του Συστήματος Διαχείρισης, που αξιοποιούνται, είναι :

-η θέσπιση ελεγχόμενου πλαισίου παροχής υπηρεσιών,
-η θέσπιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση των στόχων ποιότητας,
-οι Εσωτερικές Επιθεωρήσεις,
-οι Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες καθώς και
-η Ανασκόπηση της Διοίκησης.